لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

index booster apkindex booster apk - :cross_mark:۵ اصطلاح غلط کہ بہ کار میرود:cross_mark: :white_left_pointing_backhand_index: ۱_خدا  ...

:cross_mark:۵ اصطلاح غلط کہ بہ کار میرود:cross_mark: :white_left_pointing_backhand_index: ۱_خدا بد نده ! این کلام اهانت بہ پروردگار است ، زیرا خداے تعالے در قرآن فرموده:هیچ خوبے بہ شما نمیرسد مگر از ناحیه ے خدا و هیچ بدے بہ شما نمیرسد مگر از ناحیہ ے

index booster apk - Good night :white_down_pointing_backhand_index:

Good night :white_down_pointing_backhand_index:

index booster apk - :white_left_pointing_backhand_index: خداوند هیچ عملی را مانند شادکردن دیگران دوست ندارد.:smiling ...

:white_left_pointing_backhand_index: خداوند هیچ عملی را مانند شادکردن دیگران دوست ندارد.:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes:

ثبت نام

بالای صفحه