لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍ


خوشبختی چیزی نیست که بخواهی

خوشبختی چیزی نیست که بخواهی , ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ


ثبت نام

بالای صفحه