لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

کص بازهمکص بازهم - بازهم – صحبت فرداست قرارِ ما ها بازهم – خیر ندیدیم از این فردا ها چقدر پای همین وعده ی تو پیرشدن ...

بازهم – صحبت فرداست قرارِ ما ها بازهم – خیر ندیدیم از این فردا ها چقدر پای همین وعده ی تو پیرشدند جگر مادر ها موی سر بابا ها . . . یا صاحب الزمان

کص بازهم - عکس و بازهم پیتزا !

عکس و بازهم پیتزا !

ثبت نام

بالای صفحه