لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

چهره قبل از عمل بینی شاهرخ استخری2
1
2
چهره قبل از عمل بینی شاهرخ استخری - الهه ی قبل از عمل و بعد از عمل در یونان باستان ╭─┅═ঊঈ

الهه ی قبل از عمل و بعد از عمل در یونان باستان ╭─┅═ঊঈ

چهره قبل از عمل بینی شاهرخ استخری - یک دقیقه #سکوت… قبل از #پرخاشگری یک دقیقه سکوت… قبل از هر #حرکت عصبی یک دقیقه سکوت&# ...

یک دقیقه #سکوت… قبل از #پرخاشگری یک دقیقه سکوت… قبل از هر #حرکت عصبی یک دقیقه سکوت… قبل از #تهمت زدن یک دقیقه سکوت… شاید #تفاوت ایجاد کند #امتحان کن

ثبت نام

بالای صفحه