لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

قبل و بعد شاهرخ استخری


شاهرخ استخری قبل و بعد عمل شاهرخ استخری قبل و بعد از عمل

شاهرخ استخری قبل و بعد عمل , شاهرخ استخری قبل و بعد از عمل , قبل و بعد شاهرخ


2
2
1
قبل و بعد شاهرخ استخری - یک دقیقه #سکوت… قبل از #پرخاشگری یک دقیقه سکوت… قبل از هر #حرکت عصبی یک دقیقه سکوت&# ...

یک دقیقه #سکوت… قبل از #پرخاشگری یک دقیقه سکوت… قبل از هر #حرکت عصبی یک دقیقه سکوت… قبل از #تهمت زدن یک دقیقه سکوت… شاید #تفاوت ایجاد کند #امتحان کن

قبل و بعد شاهرخ استخری - زنان زود پیر می شوند! چون از کودکی مادرند! اول مادر عروسکهایشان و بعد مادر عزیزانشان و بعد مادر  ...

زنان زود پیر می شوند! چون از کودکی مادرند! اول مادر عروسکهایشان و بعد مادر عزیزانشان و بعد مادر فرزندانشان و بعد مادر پدر و مادرشان…

ثبت نام

بالای صفحه