لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زن صیغه ای دردزفول


زنان صیغه ای در دزفول

زنان صیغه ای در دزفول , زن صیغه ای


زن صیغه ای دردزفول - کاش آنهایی که از کنارمان میروند فقط خودشان بروند این دل بردن از ما دیگر چه صیغه ای ست؟!!! #پروان ...

کاش آنهایی که از کنارمان میروند فقط خودشان بروند این دل بردن از ما دیگر چه صیغه ای ست؟!!! #پروانه_اکبری #از_صاحبان_اثر_حمایت_کنید

زن صیغه ای دردزفول - ‎زن در زبان کوردی به زیباترین نحو ممکن معنا شده. نه خانم است نه زنیکه نه ضعیفه نه زن ‎او را آفرت ...

‎زن در زبان کوردی به زیباترین نحو ممکن معنا شده. نه خانم است نه زنیکه نه ضعیفه نه زن ‎او را آفرتمینامند به معنای آفریننده #روز_زن_مبارک ❤️

ثبت نام

بالای صفحه