لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

داف خلرجیداف خلرجی - نام بحضان التحبه ولاتگوم وتدری حضن البی وفه اشگد دافی وحتی لوندهوک چنک مادریت طگهه سکته وسوی روح ...

نام بحضان التحبه ولاتگوم وتدری حضن البی وفه اشگد دافی وحتی لوندهوک چنک مادریت طگهه سکته وسوی روحک غافی

داف خلرجی - نیایش صبحگاهی خداوندا … تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها ...

نیایش صبحگاهی خداوندا … تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را .. مبادا گم کنم اهداف زیبا را .. مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت .. مرا تنها تو نگذاری که آنگه تنهاترین انسانم … خدا گوید : تو ای زیباتر از …

داف خلرجی - عکس های لو رفته وحید خزایی با دوست دختراش

عکس های لو رفته وحید خزایی با دوست دختراش

1
ثبت نام

بالای صفحه