لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

تن لختش


تن لختش

تن لختش , تن


تن لختش - در یک هفته گذشته، ایران حدود ۵۰۰ تُن موادغذایی تازه مثل سبزیجات و میوه را با هوایپما به قطر فرست ...

در یک هفته گذشته، ایران حدود ۵۰۰ تُن موادغذایی تازه مثل سبزیجات و میوه را با هوایپما به قطر فرستاده‌است. این محموله‌های عظیم موادغذایی، برای جبران تحریم قطر بوده‌است. در بغل دست خودمان اما هموطنانی داریم که از داشتن غذای کافی یا میوه‌ی تازه که هیچ، آ

تن لختش - بودنت هم دیگر مرا باز نمے گرداند … آنچـہ نباید اِتـ؋ـاق اـ؋ـتاد ، مَن دیگر تَن دادہ ام بـہ ...

بودنت هم دیگر مرا باز نمے گرداند … آنچـہ نباید اِتـ؋ـاق اـ؋ـتاد ، مَن دیگر تَن دادہ ام بـہ تَنهایے#عاشقانه

تن لختش - از واردات ۲۵۵۳ میلیارد تومانی برنج تا ورود حدود ۸۴ هزار تُن گوشت منجمد گاو به کشور در سال ۹۵

از واردات ۲۵۵۳ میلیارد تومانی برنج تا ورود حدود ۸۴ هزار تُن گوشت منجمد گاو به کشور در سال ۹۵

ثبت نام

بالای صفحه