PHOTO BY:@q photography98 خانه های قدیمی رادوست دارم…. تاریخ در آنها به زیبایی درحرکت است…. همه چیز عمر دارد حرف دارد… برکت دارد…. ای کاش محبت و دوستی ها هرگز جدید نمیشدوبوی قدیم رامیداد…. خانه قدیمی زیبایی آرامش محبت قدیم عکس زیبا

PHOTO BY:@q photography98
خانه های قدیمی
رادوست دارم….
تاریخ در آنها به زیبایی
درحرکت است….
همه چیز عمر دارد
حرف دارد…
برکت دارد….
ای کاش
محبت و دوستی ها
هرگز جدید
نمیشدوبوی قدیم رامیداد….
خانه قدیمی زیبایی آرامش محبت قدیم عکس زیبا

عکس های پیشنهادی: