9 ماه در شکمش، 2 سال در دامنش، و یک عمر در زندگی‌اش …!چیز دیگری ندارد برای اثبات محبتش …!بهشت که هیچ، همه‌ی آن چه که هست را باید زیر قدمهایش بدانی …!#مادر