22 دی الحجه شهادت میثم تمّار … طعنه به اشعار و شعارم بزنید ، نیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید ؛ در حفاظت زِ امیرم علی خامنه ای میشوم میثم تمّار به دارم بزنید…