06:06 یه طرف گرفتارى ، مشکلاته روى هم و شُکر

06:06 یه طرف گرفتارى ، مشکلاته روى هم و شُکر