00:00 ❤ ️صفر عاشقی❤ ️ برای یک ثانیه عاشقم باش. . . من باطری ساعتم را در می آورم . . .