⭕ ️فائو گزارش داد: ۶.۹ میلیون نفر از مردم سوریه از داشتن وعده غذایی بعدی مطمئن نیستند!! ⚠ ️نا امنی غذایی شوخی نیست! ✅ @masaf_foods