❄️میان آرزوهای تو و معجزه خداوند دیواریست به نام اعتمادپس اگر دوست داریبه آرزوهایت برسیبا تمام وجود به او اعتماد کن…@Moshavere_Channel