✾❧اِعتِرافــِ آخَر❧✾ پیدا کردن نقطه ضعف دیگران شاید هــوش بخواهد،،، اما…! استفاده نکردن از آن شـــــعور… رو حتما میخواد.☺