⚫️ مراکز جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان در شهر تهران در نشر این پیام بکوشید