⚖✨بچه که بودیمقضاوت نمی کردیمو همه یکسان بودیمبزرگ که شدیمقضاوت های درست و غلطباعث شد که اندازهدوست داشتنمون تغییر کنه…کاش هنوز هم همه روبه اندازه بچگی دوست داشتیم