. ♨او در این سخنرانی چند دقیقه ای می خواهد به همه مسایل برسد و همه را مطرح کند‌. او ناطق و سخنران خوبی است اما به دلیل گسترش مباحث دچار سردرگمی می شود، اما سعی می کند بیشتر به دفاع از برجام بپردازد. وی با مطرح کردن اعتدال و صلح طلبی دو هدف دارد: ی

.
♨او در این سخنرانی چند دقیقه ای می خواهد به همه مسایل برسد و همه را مطرح کند‌. او ناطق و سخنران خوبی است اما به دلیل گسترش مباحث دچار سردرگمی می شود، اما سعی می کند بیشتر به دفاع از برجام بپردازد.
وی با مطرح کردن اعتدال و صلح طلبی دو هدف دارد:
ی