☆هوالباقی ☆پنجشنبه دیگریست.. پروردگارا مغفرت و رحمت همیشگی خود رامشمول همه عزیزان سفر کرده ماقرار بده به حق بزرگی ومهربانیت به برکت فاتحه و صلوات یاد میکیم .. اموات،پدر و مادر،خواهر و برادر،دوستان و آشنایان،شهدا،شهدای گمنام،مخصوصا شهدای مدافع حرم،بدو

☆هوالباقی ☆پنجشنبه دیگریست.. پروردگارا مغفرت و رحمت همیشگی خود رامشمول همه عزیزان سفر کرده ماقرار بده به حق بزرگی ومهربانیت به برکت فاتحه و صلوات یاد میکیم .. اموات،پدر و مادر،خواهر و برادر،دوستان و آشنایان،شهدا،شهدای گمنام،مخصوصا شهدای مدافع حرم،بدو