● هیچوَقت اَز عَلاقَت و اِحساسِت بِه کَســے چیزی نَگـو . ⇝ ● اَز دَردات . . . ⇝ ● اَز غُصِه هات . ● اَز نَداشتِه هات . ⇝ ● اَز عِشقی کِه قَبلا تَنهات گُذاشت . ⇝ ● اَز بَدُ بیراه هایی کِه شِنید ــے . ● اَز …