‏یه من نیازم به تو هر روز ریدنهِ خاصی همیشه تو نیگاه بابام هست !!