‏وقتی لنگیا میگن مجتبی جباری پیرهمیگی از سید جلال که دوسال کوچیکتره