‏من فهمیدم بزرگ شدن یعنی کمرنگ شدن شوق و اشتیاقت به زندگی…. میگی نه؟؟! عیدا و محرمای بچگیتو به خاطر بیار!