‏توی مسیر زندکی قدم هایی رو به جلو میریم ( پیشرفت) و قدم هایی رو به عقب(پسرفت)‏برای موفقیت کافیه تعداد قدم های رو به جلو بیشتر باشه@caferavanshenasi