‍ خوشبختییڪ حس درونی استهیچ ڪس غیراز خودماڹ نمی تواندخوشبختماڹ ڪندخوشبختیحاصڸ نوع نڪَاهِما بـھ زندڪَی ستتعبیری متفاوت ازبودڹنڪَاهتاڹ بھ زندڪَی زیبا@ravanshenasiravansabz