‍‍ ‍‍ . جام جهانی بود،افتاده بودیم تو یه گروه سخت. ‌ . گروه مرگ .