‌ ‌ صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند کافیست عاشقانه به استقبالش بروی‌طلوع افتاب امروز گرما بخش وجودتان‌⚘ ‌ Morning traveler With a suitcase full of smiles Just romance Welcome it‌Sunrise today The heat is yours‌‌⚘ ‌ ‌ عکس عکاسی‌‌ طبیعت سفصبح مسافریست
با چمدانی پر از لبخند
کافیست عاشقانه
به استقبالش بروی‌

طلوع افتاب امروز
گرما بخش وجودتان‌⚘

Morning traveler
With a suitcase full of smiles
Just romance
Welcome it‌

Sunrise today
The heat is yours‌‌⚘


عکس
عکاسی‌‌
طبیعت
سف