‌‌ تا کمتر از ۳ماه دیگر؛ انتقام خواهیم گرفت و آن پایان داعش خواهد بود. @majidalimohamadi2221