یہ مدلــ مردنــ هســ کہ…. چشماتو باز میکنے میبنے هنوزمـ زنده اے