یک پنجره رو به کوچه ایی ناهموار یک کوچه تمام سایه ها بی دیوار یک سایه و پرسشی غریب از تقویم: آقای خزان ، کجاست خانوم بهار؟