یک نفر باید باشد که قبل از گنجشکهای پشت پنجره ات که قبل از زنگ خوردن ساعت تنظیم شده ات نگران چشم هایت باشد.. که خواب نمانند که صدای اول صبحت را با یک دنیا عوض نکن یک نفر باید باشد…. #علی_قاضی_نظام