یک منبع نزدیک از سلناگومزاعلام کرده که این خواننده ازبیماری به نام لوپوس رنج می‌برد. این منبع اعلام کرده که سلنابه خوبی با بیماری خودآشناست وبه همین دلیل تصمیم گرفته مدتی به خود استراحت بدهد، اومی خواهد صحیح و سلامت زندگی کند. سلنا درمصاحبه‌ای درشبکه ی fox newsمی‌گوید:من درحین رشد کردن هستم وکارخودم را انجام میدهم و می خواهم خودم باشم و نمی توانم یک کوچولوی دیوانه باشم. سپس در موردجاستین بیبرمیگه:اون یه جورایی رابطه بینمون رومنفجرکرد! اما من بادوستان خودم اوقات خوشی دارم و خوش میگذرونم و ازمجردبودن خودم لذت می‌برم.


Warning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9+%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%84%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3+%D8%B1%D9%86%D8%AC+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF.+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8 in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13

بازیگر سلنا