یک قرص نان 2000 ساله در شهر پمپی ایتالیا کشف شد که اثر یک مهر رومی روى آن بود. مهری که بعنوان تاییدیه از همه نانوایی ها خواسته میشد تا از کلاه برداری و تقلب نانواها جلوگیری شود[email protected]