یک قاضی در درگز برای تنبیه سه متخلف شکار و صید، حکم به تیمارداری و غذا دادن پرندگان توسط آنان دادحکم روزی 2 ساعت به مدت سه ماه است @akharinkhabar