یک عکس ممکنه به شما همه چیز رو درباره یک بازیکن بگوید؛آندرس اینیستا در نقس سوباسا@varzesh3_channel