یک روز حتما حتما حتما جایی را پیدا خواهم کرد که خودم باشم و خدا و یک دنیا سکوت بعد سرم را سمت اسمان میگیرم نگاه میکنم و نگاه لبهایم که به لبخند باز شد با تمام توان میرقصم…..