یک بار در کودکی به دلیل اینکه کفش نداشتم نتوانستم با دوستانم فوتبال بازی کنم و بخاطر فقر سخت گریه کردم.اماروزی مردی رادیدم که پا نداردفهمیدمکه چقدرثروتمند هستم#زیدان