یکی از مخاطبان بی بی سی پیام و تصاویری از فریمکو ماهشهر در خوزستان فرستاده و گفته کارگران امروز برای حقوق معوقه و نداشتن بیمه اعتراض کرده اند . پیامگیر تلگرام ما bbcshoma