یکی از رهبران فرقه ای امریکا درسال 1850، 600 هزار متر زمین سلستیا را به خدا واگذار کرد. مدتی بعد دولت پنسیلوانیا مالکیتش را گرفت و فروخت زیرا خدا مالیاتش را نداده بود[email protected]