یکی از بینندگان از پیرانشهر ویدیویی از جمع آوری کمک های مردمی برای ما ارسال کرده. پیامگیر تلگرام ما bbcshoma