یکی از بهترین راههای تنظیم خواب برای کسانی که دیر به خواب می روند سفر در طبیعت و دوری از وسایل الکترونیک است تا ساعت بیولوژیک بدن به طور طبیعی تنظیم میشود@facts_ir