یه ماهی فروش اهوازی به اسم عبدالقادر از خاطراتش تعریف میکرد که: هنگامیکه از آمریکا با ماشین به سمت کانادا محل اقامتم حرکت میکردم سر مرز گذرنامه رو به خانم کارمند نشون دادم محل تولدم رو که دید