یــا علــی ذکـر قیــــام قائـــم است.

یاعلی ذکر قیام قائم است ، شعر یا علی ذکر قیام قائم است ، یــا علــی ذکـر قیــــام قائـــم است.

مذهبی