گل افروز پارسی اسماعیل آبادی متولد ۱۳۰۹ملقب به ننه مشهدی؛ تنها خانم تماشاچی راه یافته به استادیوم آزادی فوت کرد.