: گفته های دیگران را نمی توانید کنترل کنید، اما می توانید شنیده های خودتان را مدیریت کنید، ذهنِ محترم هر سخنی را نمی شنود.