گفتم نصف شبى یه ورس رپه مشتى گوش کنین حال بیاین با وُلومه یواش بعد بگین تتل رپر نى