گزارش رسانه های ژاپنی حاکی است زندگی با عروسک در بین مردان ژاپنی رواج پیدا کرده!صرفاجهت اطلاع:@serfan_jahate_ettela