گزارشگر بی بی سی:برای احترام به رسم و رسوم در کربلا و نجف حجاب به سر کردم درست مانند زیارتگاههاى مسیحیان یا یهودیان که شما با هر لباسى نمى تونید وارد شوید حتى اگر توریست باشید@serfan_jahate_ettela