گریتینگ تسمه در چهارپهلوی تابیده

پارس مشبک پردیس؛ تولیدکننده گریتینگ تسمه در چهارپهلوی تابیده با پوشش گالوانیزه گرم جهت استفاده ار کانال، پله، پاگرد و کف پوش سازه های فلزی با عنوان گریتینگ گالوانیزه
تلفن تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۳۵۸۵

تولیدکننده گریتینگ گریتینگ گریتینگ تسمه در چهارپهلوی تابیده گریتینگ گالوانیزه